شرکت هایی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم ...

تعداد پروژه های شرکت

26

پروژه های انجام شده

14

پروژه های بازدید و نگهداری

12

تعدادی از کارخانجات , واحدهای صنعتی , تجاری و مسکونی که از زمان تاسیس شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته ایم.

خدماتی که به همکاران ارائه شده است . مشاوره تخصصی - سرویس و تعمیر - نگهداری تاسیسات

مبین صنعت آژمان

Mobin Sanat Ajman

TOP